بی عنوان

گفت بهش گفتی؟! گفتم نه نمیگم نمیتونم بگم... نمیخوام ناراحتش کنم...

گفت پس دروغ گویی همش حرف همش ادعا... خودت هم خودت رو سانسور میکنی... به خودتم دروغ میگی به اون دروغ میگی... ادعای صداقت... که چی؟!

نمیخواستم زیر بار برم... خواستم توجیه کنم... اما درست میگفت... توی دلم میدونستم که حق با اونه... یه تلاش بیخودی و بی فایده واسه مجاب کردنش... چه اصراریه نمیدونم...

بی خیال...

/ 0 نظر / 15 بازدید